Pwerdy-Powerhouse - Amdano Ni

Pwerdy-Powerhouse LogoAmdano Ni

Bydd y Ganolfan  Gymunedol a Chelfyddydol yn le i gyfarfod, cael hwyl a dysgu.

Cyn y gwaith adnewyddu roedd y ganolfan eisioes yn cael ei defnyddio ar gyfer dosbarthiadau celf, gweithdai, cerddoriaeth, cyfarfodydd a digwyddiadu cymdeithasol, diwrnodau agored, sesiynau hyfforddi, arddangosfeydd clef , Hanes lleol, gyda hyn oll yn gweithio mewn partneriaeth gyda grŵp "Ceufad Llandysul".

Fel y dywedodd  un person lleol, sy bellach yn ddarlunydd adnabyddus "Dechreuodd y cyfan mewn canolfan ddysgu gydol oes wnes i fynychu ar ôl ymddeol. Roedd y dosbarth celf ar fore Mawrth wedi rhoi bywyd newydd imi ac fe wnes i ddarganfod sgiliau nad o ni'n gwybod eu bod gen i".

Dyma felly yw gweledigaeth Y Pwerdy i ddatblygu fel canolfan daparu cyfleoedd creadigol ar gyfer cwricwlwm amgen, i roi cyfle i bawb yn y gymuned  gael mynediad i ddysgu a chynhwysiant a fydd yn cwmpasu ac yn cynnwys anghenion pawb.  Bydd hyn yn cyrraedd nodau ac amcanion Y Pwerdy a dyna oedd bwriad y grŵp ymroddedig o wirfoddolwyr sydd wedi gweithio gyda'i gilydd  am 10 mlynedd i ddod a'r adeilad yn ôl at ddefnydd  y gymuned.

Rydym yn chwilio gwirfoddolwyr i'n cynorthwyo yn Y Pwerdy, os  oes gennych amser rhydd a bod gennych awydd ymuno yn yr hwyl o drefnu gwahanol weithgareddau gan gynnwys gweithgareddau ar gyfer plant, os gwelwch yn dda cysylltwch gyda ni.

Mae'r adeilad UNIGRYW yma wedi ennyn diddordeb o sawl cyfeiriad ac yn dilyn cyfarfod cyhoeddus yn 1999 ffurfiwyd pwyllgor newydd wedi ei ddewis yn ddemocrataidd, yn cynnwys cynrychiolwyr o dri cyngor cymunedol, dau gynghorydd sir i gynrychioli  eu priod awdurdodau ynghyd ag unigolion brwdfrydig o wahanol gymdeithasau a oedd yn dangos diddordeb mewn adfywio'r pentre.

Roedd gan y pwyllgor newydd weledigaeth i adnewyddu'r adeilad, i gyflawni gofynion cyfredol. Mabwysiadwyd statws elesennol mewn cyfarfod ym mis Mai 2002.

Ym mis Rhagfyr 2006 cofrestrodd y pwyllgor fel Cwmni gyda  "Thŷ'r Cwmniau"(Companies House) .
Mae'r grŵp ymroddedig o wirfoddolwyr wedi parhau i sicrhau cynnydd y gwaith trwy gydol y deng mlynedd diwethaf gyda chefnogaeth gwerthfawr trigolion y gymuned.

Pwerdy Canolfan Gymunedol a Chelfyddydau - Powerhouse Community and Arts Centre
c/o The Company Secretary
Pwerdy Canolfan Gymunedol a Chelfyddydau
Stryd y Capel
Pont-Tyweli
Llandysul
Sir Gaerfyrddin
SA44 4AH

Cofrestwyd yng Nghymru. Rhif y Cwmni : 6022574
Rhif Elusen : 1135498